Laboratorium nr 3 do  kursu programowania aplikacji iOS 7  na  PWr (2014)
Prowadzący: dr Marek Piasecki

   Implementacja listy wierszy w postaci TableViewController   
   oraz szablon/wzorzec aplikacji Master-Detail   

ZADANIA:

 1. Zapoznanie się z klasami widoku i kontrolera dla tablicy wierszy  (UITableView, UITableViewController)
  Materiały pomocnicze:
    - slajdy od nr 1 do 16 na temat TableView (wykład nr 11kursu CS193p / Stanford University / 2013)
           > UITableView, UITableViewController,
           > style tabel: Plain i Grouped
           > sekcje, standardowe typy wierszy: Subtitle, Default, Value1, Value2
           > rodzaje tabel: Static Cells, Dynamic Prototypes
           > metody obsługi tabeli: dataSource, delegate, numberOfSectionsInTableView, numberOfRowsInSection,
              didSelectRowAtIndexPath, prepareForSegue
           > klasy obsługi wiersza: NSIndexPath, UITableViewCell, cellForRowAtIndexPath:, dequeueReusableCellWithIdentifier  .


    - Table View Programming Guide for iOS (dokumentacja online Apple/developer)

    - tutorial Dynamic TableViews with Prototype Table View Cells
        z książki iOS 7 App Development Essentials opublikowanej online na portalu Techotopia
   

 2. Zapoznanie się z koncepcją i metodą budowania aplikacji Master-Detail
  Materiały pomocnicze:
    - video-demo Master-Deatil tutorial część 1 (YouTube / 22 min)
    - video-demo Master-Deatil tutorial część 2 (YouTube / 20 min)
    - tutorial Simple Master-Detail iPhone App (EN/PL)
     - inne przydatne linki:  Simple Master-Detail Application


 3. Wykonaj własną aplikację "Wydziały / Kierunki na PWr"
  która w oknie Master/TableView będzie prezentować listy wydziałów/kierunków na Politechnice Wrocławskiej
  a w końcowych oknach Detail/View będzie wyświetlać ikonę Logo wydziału i krótki opis
  (na podobnej zasadzie jak aplikacja SithHappens z video demo z zadania nr (2)

  Ikony-Loga wydziałów można znaleźć na stronie startowej PWr
  a krótkie opisy wydziałów na stronie Wikipedia/PWr